ZESPÓŁ

Dr
Aleksandra Krajewska

Dr  Aleksandra Krajewska jest absolwentką Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień magistra inżyniera chemii o specjalizacji materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne uzyskała w 2012 roku. Swoją pracę doktorską pt. „Modyfikacja struktur grafenowych do zastosowań w fotonice i elektronice” realizowała na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT na kierunku Inżynieria Materiałowa. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa, specjalność: materiały funkcjonalne uzyskała w 2019 roku. Aleksandra Krajewska w okresie od 11.2012 do 09.2019 r. pracowała w Zakładzie Epitaksji i Charakteryzacji Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. W swojej pracy specjalizowała się w opracowaniu i optymalizacji chemicznych technik przenoszenia grafenu z podłoży metalicznych na podłoża alternatywne. Ponadto, zajmowała się bardzo istotnym ze względu na zastosowania grafenu tematem – modyfikacji powierzchni grafenu związkami chemicznymi w celu kontroli właściwości elektrycznych. Obecnie dr inż. Aleksandra Krajewska pracuje w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w projekcie MAB CENTERA – w Centrum Badań i Zastosowań Terahercowych. W swojej pracy zajmuje się wykorzystaniem nanorurek węglowych, grafenu oraz innych materiałów 2D do zastosowania w systemach THz.